صفحه اصلی | ارتباط با ما | ورود کاربران | همکاری با شمال وب | جستوجوی دامنه
2018-01-20, 22:36:11

شماره حساب ها

جهت پرداخت صورت حساب ها می توانید از طریق شماره حساب و یا شماره کارت های زیر به نام سیّد حمید موسوی اقدام نمایید.

نام بانک

شناسه شبا

شماره حساب

شماره کارت

بانک ملی

IR870170000000217157049005

0217157049005

6037 9972 2576 0751

بانک تجارت

IR780180000000004704517020

4704517020

6273 5321 3029 2099

کد محتوا:8/544
تاریخ خبر:1394/9/04